Jaarrekening: wat is het en wat staat er allemaal in?

Een jaarrekening, als ondernemers heb je er ongetwijfeld al over gehoord. Heb je een bv of een nv, dan ben je verplicht om die jaarrekening op te maken en te publiceren bij de Nationale Bank, waar iedereen die vrij kan raadplegen. Ben je actief onder een vof of comm.v., dan heb je die publicatieplicht niet.

Waarom een jaarrekening opmaken?

Kort gezegd: de jaarrekening is het financiële verslag van jouw onderneming. Het is m.a.w. een document waarin je een duidelijk zicht krijgt op de financiële situatie van een bedrijf. Het bevat informatie over hoeveel winst of verlies het bedrijf gemaakt heeft in het afgelopen boekjaar. En bij Finezz Accountants vinden we het van fundamenteel belang dat je helder zicht hebt op je cijfers. Face The Facts van je bedrijf is dan ook een van de  pijlers in onze Finezz-aanpak.

Zo ziet een jaarrekening eruit

De jaarrekening is opgedeeld in 4 onderdelen: de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans. Op die manier worden de verschillende aspecten van je bedrijf uitgelicht in een duidelijke structuur.

Jaarrekening: de balans

Het eerste onderdeel, de balans, is een momentopname op het einde van het boekjaar (meestal is dit hetzelfde als het kalenderjaar, dus 31 december). Deze is opgedeeld in activa en passiva.

 • Activa: dit zijn al je bezittingen en vorderingen, zoals:
  • immateriële activa: bv. goodwill
  • materieel activa: bv. gebouwen, machines, …
  • voorraden
  • vorderingen op korte en lange termijn (bv. terug te vorderen saldo belastingen of btw)
  • liquide middelen en geldbeleggingen
 • Passiva: bevat eigen vermogen en vreemd vermogen
  • eigen vermogen = de eigen inbreng bij de oprichting (vroegere “startkapitaal”), opgebouwde reserves uit de winsten van vorige boekjaren.
  • vreemd vermogen = schulden en verplichtingen van de vennootschap op lange en korte termijn (leningen, openstaand saldo leveranciers, belastingen enz.)

  Meer info over het verschil tussen eigen en vreemd vermogen en wat dat betekent voor jouw vennootschap, zie je in deze video https://www.youtube.com/watch?v=anWJv7KlSvw

Jaarrekening: de resultatenrekening

Na de balans vind je in de jaarrekening de resultatenrekening. Deze bevat alle inkomsten en kosten van de onderneming. Als resultaat heb je dan winst of verlies, eventuele belastingen en de bestemming van dat resultaat.

De resultatenrekening begint na elk boekjaar opnieuw van nul en telt:

 • Inkomsten, zoals omzet, huurinkomsten en financiële inkomsten
 • Kosten, zoals aankopen van handelsgoederen, diensten, personeel, afschrijvingen en financiële kosten

Jaarrekening: de toelichting

Na de berekeningen gaan we in de toelichting dieper in op bepaalde activa en passiva van de onderneming. Daarnaast krijg je in dit onderdeel van de jaarrekening duiding bij de gehanteerde waarderingsregels en afschrijvingspercentages.

Jaarrekening: de sociale balans

Zoals het woord zelf zegt, gaat het in het laatste onderdeel over de menselijke kant van de zaak: het personeel. Hoeveel nieuwe medewerkers kwamen erbij, hoeveel gingen er weg, voltijds/deeltijds, hoeveel werknemers zijn er op het einde van het jaar in totaal, enzovoort.

Een jaarrekening is een uitgebreid document dat je veel kan vertellen over de financiële gezondheid van je bedrijf. Maar je wacht best niet tot de eindafrekening om te weten hoe het met je bedrijf staat. Bij Finezz staan we je het hele jaar door bij met advies en helpen we je snel te schakelen wanneer dat nodig is. Want een scherp inzicht in de cijfers van je bedrijf is (letterlijk) goud waard.

 

Ben je op zoek naar een accountant die met je meedenkt en je proactief bijstaat met onderbouwd advies? Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs: kennismakingsgesprek. Wij willen voor onze klanten een duurzame, fundamentele partner zijn in hun bedrijf.