Algemene voorwaarden

Wij zijn: Finezz Accountants BV, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 116a en ondernemingsnummer 0434.689.464

Je kan ons bereiken via het e-mailadres:
info@finezz.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod:via opdrachtbrief
 2. Dienst: de diensten die wij leveren Finezz Accountants
 3. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 4. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van het aanvaarden van de opdrachtbrief.
 5. Klant:De consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 6. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen u ,als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 7. Producten: Het leveren van diensten in het kader van boekhoudkundige en fiscale diensten en advies, accountantskantoor
 8. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 9. Website:finezz.be 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan u, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en diensten, en bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van u, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, werken met een opdrachtbrief, deze zijn verplicht door het instituut van boekhouders en bevatten een overzicht van de prijszetting, onder andere het uurtarief op basis van uurregistratie. Bepaalde zaken hebben een forfetaire prijs, ook dat wordt duidelijk vermeld in de opdrachtbrief. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro (exclusief BTW).

3.2. Tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan op het moment dat de door u, als Klant, ondertekende opdrachtbrief door ons, als Dienstverlener, in ontvangst wordt genomen en door ons mee wordt ondertekend.

3.3. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst gaat u, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

Wij, als Dienstverlener, zullen een factuur sturen via mail, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

Artikel 4 – Wijziging en annulatie

4.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde opzegging door middel van een per post aangetekende opzeggingsbrief of via e-mail. Deze opzegging krijgt uitwerking vanaf de datum die is vermeld in de opzeggingsbrief.

Indien de opzeggingsbrief geen datum vermeldt, eindigt de overeenkomst 5 dagen na ontvangst van de opzeggingsbrief.

4.2. Wij, als Dienstverlener kunnen de overeenkomst op elk ogenblik en zonder opzeggingstermijn/ opzeggingsvergoeding verbreken, indien er redenen zijn die de verdere samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • Omstandigheden die de onafhankelijkheid van Finezz Accountants in gevaar brengt of een inbreuk zou betekenen op de deontologische code die op onze beroepsgroep van toepassing is.
 • Indien wij, als Dienstverlener, handelingen moeten stellen die ingaan tegen het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op ons van toepassing is.
 • Indien u, als Klant, zou tekortkomen aan jouw eigen verbintenissen zoals opgenomen in de opdrachtbrief.
 • In geval van faillissement, ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, zullen door ons, als Dienstverlener, per aangetekend schrijven aan u, als Klant, worden meegedeeld.

4.3. Hierbij is het niet noodzakelijk om u, als Klant, hiervan op voorhand een waarschuwing te geven. Wel zijn wij, als Dienstverlener, verplicht om u, als Klant, op de hoogte te brengen van de handelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden uitgevoerd.

4.4. U, als Klant, kan de overeenkomst met ons, als Dienstverlener, te allen tijde stopzetten zonder opzeggingstermijn/ opzeggingsvergoeding, indien wij, als Dienstverlener, in gebreken blijven om onze opdracht uit te voeren. U, als Klant, zal ons, als Dienstverlener, hiervan schriftelijk via een aangetekend schrijven op de hoogte stellen.

4.5. Wij, als Dienstverlener, bezorgen u, als Klant, binnen een maand na de beëindiging van de overeenkomst alle boekhoudkundige stukken. Het is mogelijk om aan ons, als Dienstverlener, te verzoeken om de stukken over te dragen aan een opvolger indien deze in bezit is van een getekende volmacht.

4.6. Er zal in onderling overleg een tijdstip worden afgesproken waarop de overhandiging kan plaatsvinden. Op dit tijdstip dienen alle erelonen te zijn betaald. 

Artikel 5 – Opdrachtbrief

5.1. Wij, als Dienstverlener, werken met een opdrachtbrief, deze zijn verplicht door het instituut van boekhouders en bevatten een overzicht van de prijszetting, onder andere het uurtarief op basis van uurregistratie. Bepaalde zaken hebben een forfetaire prijs, ook dat wordt duidelijk vermeld in de opdrachtbrief. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro (exclusief BTW).

5.2. Wij, als Dienstverlener, zijn BTW-plichtig.

5.3. Indien er zich strijdigheden voordoen tussen de opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden, heeft de opdrachtbrief voorrang. 

Artikel 6 – Ereloon

6.1. Algemeen

Het bedrag van het ereloon van ons, als Dienstverlener, wordt vastgesteld in functie van de aard, het belang, de complexiteit, de omvang en de reikwijdte van de opdracht, rekening houdend met de verantwoordelijkheid die wij, als Dienstverlener, op ons nemen.

Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen recurrente opdrachten en niet-recurrente opdrachten.

6.2. Facturatie en betaling

6.2.1. Wij, als Dienstverlener, zullen een factuur opmaken. Deze factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen. Indien u, als Klant, niet tijdig betaalt, volgt er een opschorting van prestaties. Wij, als Dienstverlener, zullen pas terug diensten leveren na betaling van de volledige achterstallige schuld.

6.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en bent u, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 250,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

6.2.3. Indien wij, als Dienstverlener, meerdere rappels en ingebrekestellingen hebben gestuurd, en wij hierop geen reactie krijgen, wordt de overeenkomst onherroepelijk stopgezet. Wij, als Dienstverlener, stellen u, als Klant, hiervan schriftelijk op de hoogte.

6.2.4. Alle kosten die voortvloeien uit de opschorting of uit het uitstel vallen ten laste van u, als Klant. 

Artikel. 7 – Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen wij, als Dienstverlener, de volgende diensten aanbieden:

 • Boekhoudkundige diensten en advies
 • Fiscale diensten en advies

7.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat u, als Klant, beoogde. 

Artikel 8- Antiwitwasbepaling

Wij, als Dienstverlener, zijn ertoe gehouden u en uw begunstigden te identificeren. Dit op grond van nationale en Europese Antiwitwaswetgeving.

U, als Klant verbindt zich ertoe de door ons, als Dienstverlener, gevraagde informatie te bezorgen. Ook zal u, als Klant, ons, als Dienstverlener, tijdig op de hoogte brengen indien er zich wijzigingen voordoen in die informatie en documenten. 

Artikel 9 – Betwistingen

U, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ons, als Dienstverlener.

Op verzoek van een van de partijen kunnen betwistingen ook voorgelegd worden aan het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), Legrandlaan 45 te 1050 Brussel.

U, als Klant, kan daarnaast ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Na deze termijn van 8 dagen worden de facturen en diensten als niet-betwist beschouwd en bent u, als Klant, verplicht tot de volledige betaling van de openstaande schuldvorderingen. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. Algemeen

10.1.1. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld bij bewijs van zware fout of zware nalatigheid, in geval van opzet of bij niet-uitvoering van een opdracht die ons, als Dienstverlener, door of krachtens de wet wordt toevertrouwd.

10.1.2. Wij, als Dienstverlener, kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in wetten en andere vormen van regelgeving welke plaatsvinden na het uitvoeren van een opdracht en welke een invloed hebben op de juistheid van de inhoud van de uitgevoerde opdracht.

10.1.3. De aansprakelijkheid ten aanzien van u, als Klant, is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener.

10.2. Aansprakelijkheid bij overmacht

10.2.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan ons verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

U, als Klant, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons, als Dienstverlener, op de hoogte gesteld van de overmacht.

10.2.2. Indien wij, als Dienstverlener, ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk in een deel van onze verplichting uit de overeenkomst zijn nagekomen, bent u, als Klant, verplicht om dit gedeelte te vergoeden.

10.3. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 11 – Voorbehoud

Wij, als Dienstverlener, behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor ons, als Dienstverlener, onaanvaardbaar maken of indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding door u, als Klant, werd voldaan. 

Artikel 12 – Intellectueel eigendomsrecht

12.1. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door u, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan u, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

12.3. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart u, als Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.

13.2. Wij, als Dienstverlener, zullen uw persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen of afwijkende schriftelijk akkoord van u, als Klant. Wij, als Dienstverlener, verbinden ons om in het kader van de overeenkomst van u, als Klant, de door u, als Klant, ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. 

Artikel 14– Geheimhouding 

14.1. Wij, als Dienstverlener, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u, als Klant, heeft meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de dienst.

14.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door u, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.3. U, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen van Finezz Accountants in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…

14.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,00 – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken. 

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaald.   Onderkant formulier